4.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಜಾದೂಗಾರನ ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆ ಸರಾಸರಿ 4.3 / 5 ಔಟ್ 3
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 59.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
8 클래스 마법사 의 회귀 / 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಜಾದೂಗಾರ ಹಿಂದಿರುಗಿದ /
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ