3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಆನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ವೇ ಇನ್ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 6
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 77.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ