4.4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಸರಾಸರಿ 4.4 / 5 ಔಟ್ 5
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 82.4 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
싸움독학, ಸ್ಸೌಮ್ಡೊಕಾಕ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ