3.9
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸರಾಸರಿ 3.9 / 5 ಔಟ್ 16
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 97.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ