3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಹುಡುಗನ ಪ್ರಪಾತ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 6
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 36 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
少年のアビス, ಶೋನೆನ್ ನೋ ಅಬಿಸ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಸ್ಲೀವ್