5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಸರ್ವಜ್ಞ ಓದುಗರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರಾಸರಿ 5 / 5 ಔಟ್ 3
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 66.3 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
전지적 독자 시점. ಜೆೊಂಜಿಜೆಯೊಕ್ ದೊಕ್ಜಾ ಸಿಜೆೊಂ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ