5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಸಮಾಧಿ ರೈಡರ್ ಕಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 5 / 5 ಔಟ್ 7
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 58.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
도굴왕, 盗掘王, ಉತ್ಖನನದ ರಾಜ, ಟಾಂಬ್ ರೈಡರ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ