4.4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಶೇರ್ ಹೌಸ್ ನ ರಹಸ್ಯ ನಿಯಮ ಸರಾಸರಿ 4.4 / 5 ಔಟ್ 5
ಶ್ರೇಣಿ
71 ನೇ, ಇದು 0.9K ಮಾಸಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಎನ್ / ಎ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಸ್ಲೀವ್