4.4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ವರ್ಜಿನ್ ಮಾಟಗಾತಿ ಸರಾಸರಿ 4.4 / 5 ಔಟ್ 14
ಶ್ರೇಣಿ
92 ನೇ, ಇದು 163.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಮಾಟಗಾತಿ, 30 ವರ್ಷ, ಮಾಮ್, 30 ವರ್ಷ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ