3.9
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ರಾಣಿ ಜೇನುಹುಳು ಸರಾಸರಿ 3.9 / 5 ಔಟ್ 54
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 130.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
집주인 Land, ಜಮೀನುದಾರನ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ