4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ದೆವ್ವದ ಯಜಮಾನನ ವಂಶಸ್ಥರು ಸರಾಸರಿ 4 / 5 ಔಟ್ 4
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 54.3 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
마존현세강림기
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ