3.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಸರಾಸರಿ 3.3 / 5 ಔಟ್ 3
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 22.7 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
청순가련
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ