4.8
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸರಾಸರಿ 4.8 / 5 ಔಟ್ 4
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 31.3 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
골라먹는 세 모녀
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ