3.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಪ್ರಲೋಭನೆ ಸರಾಸರಿ 3.5 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 37.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
하고 싶게, ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ...
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ