3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಪ್ಯಾಂಟಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 27
ಶ್ರೇಣಿ
28 ನೇ, ಇದು 348.1 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
노트 노트
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ