4.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸರಾಸರಿ 4.5 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 24.3 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ