3.8
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕುಟುಂಬ ಸರಾಸರಿ 3.8 / 5 ಔಟ್ 4
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 66.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
친밀한 가족
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ