4.2
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಾಸರಿ 4.2 / 5 ಔಟ್ 6
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 135.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
동생의 의무, ಸಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ