3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನನ್ನ ಜಮೀನುದಾರ ನೂನಾ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 56
ಶ್ರೇಣಿ
8, ಇದು 0.9 ಎಂ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
건물주 누나, ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ