4.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಸರಾಸರಿ 4.3 / 5 ಔಟ್ 6
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 99.2 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
톡투미
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ