3.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಎಸೆಯಿರಿ ಸರಾಸರಿ 3.3 / 5 ಔಟ್ 6
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 30.3 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
나를 버려주세요, ನರೆಯುಲ್ ಬೆಯೊರೊಜುಸೆಯೊ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ