3.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ತಂದೆಯ ಕಾಮ ಸರಾಸರಿ 3.5 / 5 ಔಟ್ 17
ಶ್ರೇಣಿ
76 ನೇ, ಇದು 242.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ