4.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಡೋಕಿ ಡೋಕಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಾಸರಿ 4.3 / 5 ಔಟ್ 4
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 35.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
두근두근 페어링
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ