4.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಡಾರ್ಮ್ ರೂಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ 4.5 / 5 ಔಟ್ 6
ಶ್ರೇಣಿ
81, ಇದು 141.6 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ