5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯುಗ ಸರಾಸರಿ 5 / 5 ಔಟ್ 1
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 19.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
화산전생, ಮೌಂಟ್ ಹುವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ