4.4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿಯೋಮೆಂಟ್ ಸರಾಸರಿ 4.4 / 5 ಔಟ್ 17
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 99.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
묘한 인생 ,ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲೈಫ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ