4.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಗೈ (ಮೊಜೊ) ಸರಾಸರಿ 4.5 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 84.4 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
나쁜남자
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ