4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಡೈರಿ ಸರಾಸರಿ 4 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
82 ನೇ, ಇದು 509 ಮಾಸಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
배드띵킹 다이어리
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ