3.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಎರಡನೇ ಜೀವನ ಶ್ರೇಣಿ ಸರಾಸರಿ 3.3 / 5 ಔಟ್ 3
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 85.8 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
두 번 사는 랭커,두 번 사는 랭커, ಡು ಬಿಯಾನ್ ಸಾನೆನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ರ್ಯಾಂಕರ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ