3.5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಇಸೆಕೈ ನಾನ್ಬಿರಿ ನೌಕಾ ಸರಾಸರಿ 3.5 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 28.1 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
異世界のんびり農家, ಬೇರೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೀವನ.
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಸ್ಲೀವ್