4
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಇಸೇಕೈ ಓಜಿಸಾನ್ ಸರಾಸರಿ 4 / 5 ಔಟ್ 3
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 19.1 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
異世界おじさん, ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಜಿಸನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಂಕಲ್
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಸ್ಲೀವ್