4.3
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರಾಸರಿ 4.3 / 5 ಔಟ್ 9
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 114.9 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ