3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಇಂಟರ್ನ್ ಹೇನಿಯೊ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 3
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 25.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
인턴 해녀 ; ಇಂಟರ್ನ್ ಹುಡುಗಿ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ