5
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿ 5 / 5 ಔಟ್ 1
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 1.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
그녀를 잠금해제
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ