2
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಅವರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸರಾಸರಿ 2 / 5 ಔಟ್ 2
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 20 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
그놈의 여대,ಜಿಯುನೊಮುಯಿ ಯೊಡೆ
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ