3.7
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರಾಸರಿ 3.7 / 5 ಔಟ್ 24
ಶ್ರೇಣಿ
13 ನೇ, ಇದು 631.2 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
멋진 신세계, ಅಮೇಜಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬ್ರೇವ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ (ಗೊಂಜಿಸನ್)
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ
ಮನ್ಹ್ವಾ