4.2
ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್
ರೇಟಿಂಗ್
ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಸರಾಸರಿ 4.2 / 5 ಔಟ್ 14
ಶ್ರೇಣಿ
ಎನ್ / ಎ, ಇದು 103.5 ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ
끝이 아닌 시작
ಲೇಖಕ (ಗಳು)
ಕಲಾವಿದ (ಗಳು)
ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ
ಮನ್ಹ್ವಾ